Instruktorzy

"Stwierdzam, że do grona starszyzny Związku Harcerstwa Polskiego wstępuję z całą świadomością praw i obowiązków organizacyjnych, które przyjmuję w pełni poczucia odpowiedzialności za swoją pracę. Pracować będę w myśl karności harcerskiej i zawsze, przede wszystkim dobro powierzonej sobie młodzieży, mając na względzie. Gdziekolwiek się znajdę, będę starał się brać udział w pracy ZHP i nie porzucę powierzonego mi stanowiska, zanim wywiążę się z obowiązków, które z niego wynikają."

Zobowiązanie Członka Starszyzny

Przewodnik

przewodnik.pngPrzewodnik to najmłodszy instruktor harcerski, któremu przypada w udziale pełnienie służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej, jak prowadzenie drużyny lub gromady zuchowej, bezpośredni kontakt z dziećmi lub młodzieżą. Drużynowy nie jest doświadczonym wychowawcą, lecz starszym bratem, wzbudzając zaufanie, zdolnym prowadzić młodszych od siebie chłopców, kształcąc się i wychowując razem z nimi.

Kandydat na przewodnika ukończonczył 16 lat, posiada stopień młodzieżowy Harcerza Orlego i stosuje prawo i przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym. Ukończył z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla przewodników, lub dla wodzów zuchowych. Kandydat także był na obozie harcerskim co najmniej dwutygodniowym oraz pełnił w drużynie jedną z funkcji: p.o. drużynowego, przybocznego, samodzielnego zastępowego, lub w gromadzie zuchowej: p.o. wodza gromady, zastępcy wodza gromady, przynajmniej przez 'sześć miesięcy.

Podharcmistrz

podharcmistrz.png

Komendant Chorągwi, kształcąc przewodników, zwraca uwagę na ich wartości wewnętrzne i sposób podejścia do pracy harcerskiej. Spośród przewodników, biorących czynny udział w pracy wychowawczej, wybiera Komendant Chorągwi kandydatów na przyszłych podharcmistrzów. Selekcjonuje najbardziej wartościowe jednostki, które pójdą dalszą drogą kształcenia. Kształcenie podharcmistrzów nie ma w sobie nic z automatycznego awansu. Wybrani spośród przewodników kandydaci posiadają dużo zapału i ofiarności potrzebnej w pracy z młodzieżą i dają rękojmię, że w organizacji pozostaną. Próba podharcmistrza nie jest egzaminem w jakiejkolwiek formie; jest dla Organizacji naturalną drogą poznania wartości przyszłego instruktora i jego przydatności w służbie.

Kandydat na podharcmistrza ukończył 18 lat, posiada stopień Harcerza Rzeczypospolitej. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku wychowawczym w drużynie, zna metodykę pracy wszystkich gałęzi, wszystkie formy pracy harcerskiej i wykazał w pracy: sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków; umiejętność współpracy i współżycia z innymi; zdolności organizacyjno-wychowawcze i zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialności. Kandydat kończył z wynikiem dodatnim kurs obóz podharcmistrzowski i posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez GKH.

Harcmistrz

harcmistrz.pngHarcmistrz jest czynnym członkiem ZHP, współodpowiedzialnym za kierunek ideowy i rozwój Związku, a w szczególności Organizacji Harcerzy. Aktywność instruktorska i rodzaj pracy harcmistrza przekracza ramy organizacyjne - dając jemu możność realizowania zasad Prawa Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i wśród otoczenia, przez wywieranie wpływu swoją harcerską postawą. Harcmistrz to nie tylko wszechstronnie doświadczony instruktor, ale także świadomy swej roli Polak o niezachwianej postawie niepodległościowej i wyrobiony pracownik społeczny. Nie pracuje dla wyróżnień, ani odznaczeń, gdyż pracę swą na każdym odcinku uważa za służbę harcerską i najwyższą nagrodą dla niego jest przeświadczenie dobrze spełnionego obowiązku.

Kandydat na harcmistrza ukończył 21 lat posiada co najmniej średnie wykształcenie, a pożądane wyższe oraz dobrą umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku polskim. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku w Organizacji Harcerzy i wykazał się dodatnim wynikiem pracy organizacyjnej i wychowawczej, a w szczególności umiejętnością kierowania grupą współpracowników i wytworzeniem prawdziwej harcerskiej atmosfery harcerstwa, zaufania i pogody ducha. Kandydat ukończył z wynikiem dodatnim kurs obóz harcmistrzowski oraz kurs korespondencyjny GKH i posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez GKH.